Đặt hàng

Để mua sản phẩm trực tuyến thông qua trang web phải tuân theo quy trình đặt hàng trực tuyến, bao gồm một giai đoạn xác định, một giai đoạn xác minh và xác nhận lựa chọn của các sản phẩm và dịch vụ, một quá trình thanh toán theo và một giai đoạn xác nhận để giải quyết. Việc xác nhận đơn đặt hàng của nó chấp nhận các điều khoản bán hàng, việc công nhận có kiến thức hoàn hảo và từ bỏ điều kiện riêng của mình mua hoặc các điều kiện khác. Tất cả các dữ liệu và xác nhận các bằng chứng ghi nhận của giao dịch. GIÒ CHẢ THỦY HÙNG gửi email xác nhận của trình tự đăng ký đó sẽ được coi là chấp nhận các đơn đặt hàng.